Adwokat Marek Szwoch | Kancelaria Adwokacka | Poznań
Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marek Szwoch

Prawo gospodarcze

– sporządzanie i opiniowanie umów (między innymi kontrakty handlowe, umowy najmu, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, ubezpieczeniowe, leasingowe i kredytowe, umowy o partnerstwo publiczno-prywatne)

– przygotowywanie wzorców umów, projektów uchwał oraz regulaminów

– sporządzanie opinii prawnych

– negocjacje z kontrahentami oraz doradztwo prawne w negocjacjach związanych z zawieraniem umów oraz kontraktów handlowych oraz cywilnoprawnych

– doradztwo w wyborze rodzaju zabezpieczenia przy zawieranych kontraktach handlowych

– nadzór prawny nad realizacją zawieranych umów

– prowadzenie spraw o zapłatę należności z umów handlowych i weksli

– prowadzenie spraw o zapłatę odszkodowania lub kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania

– dochodzenia należności wobec członków zarządu, wspólników, poręczycieli

– prowadzenie spraw dotyczących zobowiązania do złożenia oświadczenia o zawarciu określonej umowy

– prowadzenie spraw dotyczących uznania czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela

– ustalenia istnienia stosunku prawnego lub prawa